[evc_tabs type=”simple”][evc_tabs_item tab_title=”English”]

Dear Families,

 

Taking advantage of a sunny morning, our little bees in Pre-Nursery were out of their classes to experience ‘Shadow Tracing’. “Teacher! I look like a giant!”, “I look taller”, you could just hear their buzz of excitement looking at the shadows they made.

 

As they were still on their farm animal theme, the little bees picked their favourite toy animal and traced their shadows on a piece of paper with a bit of help from their bee keeper. This activity helps them to practice their fine motor skills which will be important as they learn to draw and write along their learning journey.

 

Splish! Splash! Splish! Splash!… Our buzzing bees in Nursery learned to measure and compare volume through waterplay this week. It was a buzz watching them scooping and pouring water into containers to see the difference in volume.

 

Working together and taking turns to measure and compare the volumes, the activity helped them practice their hand-eye coordination as the waterplay area buzzed with laughter and sound of water splashing.

 

Stay tuned for news from our little bees from K1 and K2 as we take a look at what the buzz has been about from their classes.

 

Till then, have a buzzing weekend and enjoy your time with the family.

[/evc_tabs_item][evc_tabs_item tab_title=”Malay”]

Keluarga yang dihormati,

 

Mengambil kesempatan daripada pagi yang cerah, lebah kecil kami di pra-Nurseri keluar daripada kelas mereka untuk pengalaman ‘ bayangan ‘. “Cikgu! Saya kelihatan seperti gergasi! “ ,  “Saya kelihatan lebih tinggi”, anda boleh mendengar suara keseronokan mereka apabila melihat bayang yang mereka buat.

 

Kerana mereka masih di atas tema haiwan ladang, lebah kecil memilih haiwan mainan kegemaran mereka dan melukis bayangnya pada sekeping kertas dengan sedikit bantuan daripada cikgu mereka. Aktiviti ini membantu kanak-kanak untuk mengamalkan kemahiran motor halus yang akan menjadi penting apabila mereka belajar untuk melukis dan menulis di sepanjang perjalanan pembelajaran mereka.

 

“Splish! Splash! Splish! Splash!” Lebah sibuk kami di Nurseri belajar untuk mengukur dan membandingkan kelantangan melalui permainan air minggu ini. Ia sungguh menyeronokan melihat mereka menyungkit dan mencurah air ke dalam bekas untuk melihat perbezaan dalam kelantangan.

 

Bekerja bersama-sama dan mengambil giliran untuk mengukur dan membandingkan kelantangan, aktiviti ini membantu kanak kanak mengamalkan koordinasi mata tangan semasa kawasan mainan air buzzed dengan bunyi perickan air dan gelak ketawa.

 

Sila tunggu untuk berita dari lebah kecil kami dari K1 dan K2 sambil melihat apa yang “buzzing” dari kelas mereka.

 

Sehingga itu, bergembiralah hujung minggu ini dan menikmati masa anda dengan keluarga.

[/evc_tabs_item][evc_tabs_item tab_title=”Chinese”]

亲爱的家长/监护人,

 

在一个阳光明媚的早晨,我们预备幼儿班的小蜜蜂走出他们的课室体验“描图影子”。老师!我看起来像一个巨人!, 我看起来更高“, 你能听到他们兴奋地看着他们制造的影子。

 

由于它们仍然以农场动物为主题,小蜜蜂挑选了他们最喜欢的玩具动物,并在一张纸上在老师的帮助下描图它们的影子。这项活动能帮助他们练习精细动作技能,这对于他们在学习过程中学习绘画和写作是非常重要。

 

“Splish! Splash! Splish! Splash!” 我们幼儿班的小蜜蜂在本周通过水上活动学习如何测量水量和比较体积。看着他们舀水, 把水倒进容器里, 看看体积的差异。

 

小蜜蜂在这项活动中互相配合轮流测量和比较体积, 帮助他们练习手眼协调。水上活动区充满了笑声和水溅声。

 

敬请期待下周 幼一班和幼二班小蜜蜂的新闻, 让我们看一下他们在班上嗡嗡作声的情况。

 

在那之前, 祝有一个美好的周末, 享受与家人在一起的时间。

[/evc_tabs_item][/evc_tabs]